Różnice między kredytem a pożyczką

Różnice między kredytem a pożyczką

Zarówno pożyczka, jak i kredyt to pojęcia, których istotą jest zaciągnięcie długu. Obydwa terminy przyjęło się stosować w polskim słownictwie zamiennie, jednak niesłusznie, bowiem kredyt i pożyczka to pojęcia oznaczające dwa odrębne produkty. Czym zatem jest kredyt a czym pożyczka? Czym się charakteryzują i czym różnią? Zobaczmy.

Po kredyt do banku…

Kwestię kredytów reguluje ustawa Prawo Bankowe. Zostało w niej jasno wskazane, że udzielanie kredytów jest czynnością bankową, a zawarcie umowy musi zostać zawarte na piśmie. Kredyt wypłacany jest zazwyczaj poprzez zaksięgowanie kwoty pieniędzy, będącej przedmiotem kredytu, na koncie klienta, a środki na jego uruchomienie pochodzą ze środków zdeponowanych w Banku przez jego klientów.
W umowie kredytowej jasno określa się cel kredytu (w przypadku jego niedotrzymania Bank ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu środków), jego wszelkie koszty, oprocentowanie, prowizje, termin spłaty rat i ich wysokość.
W miejscu tym wskazać należy, że Ustawa o kredycie konsumenckim reguluje wszelkie kwestie związane z kredytem konsumenckim.

A do kogo po pożyczkę?

Pożyczka to produkt o szerszym zakresie niż wskazany powyżej kredyt. Przede wszystkim dlatego, że pożyczka może zostać udzielona przez bank, inną instytucję finansową lub osobę fizyczną. W tym przypadku najistotniejszym jest, by pożyczane pożyczkobiorcy środki były własnością pożyczkodawcy. Pożyczka udzielana zazwyczaj zostaje na dowolny cel, może (ale nie musi) być bezpłatna, co oznacza, że pożyczkobiorca oddaje tylko taką kwotę, jaką pożyczył, bez odsetek, opłat, prowizji, i, co niezwykle istotne, umowa pożyczki może mieć formę dowolną, tj. pisemną lub ustną. Wszelkie spory, niejasności czy niewywiązywanie się z zawartej umowy którejkolwiek ze stron rozstrzygane są przez zastosowanie przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kredyt – pożyczka, pożyczka – kredyt…Czy są tym samym?

Zdecydowanie nie. Pomimo, iż każde z w/w pojęć odnosi się do kwestii pożyczenia pieniędzy przedstawiono powyżej istotne różnice pomiędzy nimi. Oczywiście wielu będzie nadal uważało, że nazwa pozostaje bez znaczenia, jednak różnice i konsekwencje wynikające z podpisania umowy pożyczki a umowy kredytowej są zupełnie inne i zupełnie inaczej będą wpływały na nasze finanse.