Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

Przez umowę zlecenie należy rozumieć nic innego, jak przede wszystkim jak jedną z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych form zatrudnienia w naszym kraju. Umowa zalecenia jest to dokument, w którym jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania określonego działania, z kolei druga strona zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za wykonanie konkretnego działania. W warunkach, które są ściśle określone w danej umowie.

Należy więc powiedzieć, że umowa zlecenie zobowiązuje przede wszystkim do określonej czynności prawne dla zleceniodawcy. Z kolei, zleceniobiorca zobowiązuje się w takiej umowie do dokonania wszelkiej staranności podczas wywiązywania się warunków umownych. Umowa zlecenia jest to umowa cywilno-prawna. Taki typ umowy bardzo często jest mylony z umową o dzieło, w której chodzi przede wszystkim o to, że zleceniodawca jest zobowiązany do wykonania konkretnej usługi, jak również jej rzetelne wykonanie, a nie tylko za odpowiedni rezultat swojej pracy.

Jest więc to jedna z podstawowych różnic występujących między umową zlecenie, a umową o dzieło. Warto także zaznaczyć, iż umowa zlecenie jest umową starannego działania. W związku z tym istotny jets tutaj fakt wykonywania określonej pracy, a nie wyłącznie jej rezultat.

Na jakich przepisach prawa opiera się umowa zlecenie?

Umowa zlecenie została ściśle uregulowana w kodeksie cywilnym. Aczkolwiek nie tylko, ponieważ jej stosowanie również zostało uregulowane w art. 300 kodeksu pracy. Jeżeli chodzi o kodeks cywilny to możemy w nim znaleźć takie zapisy, które mówią przede wszystkim o tym, że umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do dokonania określonej czynności.

Innym istotnym zapisem w kodeksie cywilnym odnośnie umowy zlecenia jest między innymi to, że do świadczenia usług stosuje się przepisy o umowie zleceniu, jeśli nie zostało to zastrzeżone dla innych umów.

Czym w głównej mierze charakteryzuje się umowa zlecenie?

Jeżeli chodzi o cechy charakterystyczne umowy zlecenia to można do nich zaliczyć przede wszystkim takie kwestie jak:

  • występowanie dwóch stron umowy – zleceniodawca i zleceniobiorca
  • brak występowania norm dobowych w trakcie wykonywania pracy przez zleceniobiorcę
  • brak występowania tygodniowego czasu pracy
  • swoboda w kształtowaniu terminów
  • swoboda w kształtowaniu miejsca wykonywania pracy
  • swobodne kształtowanie praw oraz obowiązków
  • sąd cywilny rozpatruje wszystkie roszczenia wynikające z umowy zlecenia
  • umowa zlecenie powinna być wykonywana osobiście, natomiast w niektórych przypadkach dopuszczalne jest, aby zakres działań określonych w umowie zlecenie był wykonywane przez osoby trzecie

Trzeba również zaznaczyć, iż umowa zlecenie nie ma zbyt wielu istotnych cech typowego zatrudnienia pracowniczego. Można więc rzecz, że nawiązywanie stosunku pracy na podstawie umowy zlecenia jest dość specyficzne, ale zarazem najbardziej popularne w naszym kraju.

Warto również dodać, że w przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie może być rozwiązania przez obie strony w dowolnym czasie bez jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia. Dlatego też pracownik w żaden sposób nie jest chroniony przed utratą pracy podczas zawierania takiej umowy ze swoim pracodawcą.

Jakie zapisy powinny się znaleźć podczas zawierania umowy zlecenia?

Podczas zawierania umowy zlecenia powinny się w niej znaleźć przede wszystkim takie elementy jak: oznaczenie stron, data oraz miejsce zawierania umowy, precyzyjny opis zlecenia, odpowiednie określenie warunków współpracy, jak również określenie wysokości wynagrodzenia. Umowa zlecenie jest również często stosowana podczas okresu próbnego, który zazwyczaj trwa w większości przypadków nie dłużej, niż trzy miesiące. Natomiast po tym czasie wielu pracodawców decyduje się ze swoim pracownikiem podpisać umowę o pracę, jeżeli rzetelnie wywiązuje się on ze swoich obowiązków służbowych.

Otóż, jeżeli chodzi o oznaczenie stron podczas zawierania umowy zlecenie to należy powiedzieć przede wszystkim to, że może zostać ona zawarta między osobami fizycznymi, ale również, gdy jedną ze stron jest osoba fizyczna, a drugim podmiotem jest jakaś spółka. W przypadku, gdy obiema stronami są osoby fizyczne to trzeba pamiętać o tym, aby w umowie znalazły się takie informacje jak: imiona i nazwiska stron, daty ich urodzenia, imiona ich rodziców, miejsce zamieszkania stron, jak również numery peselem. Z kolei, gdy jedną ze stron umowy zlecenia jest spółka to w umowie powinna znaleźć się informacja przede wszystkim odnosząca się do podania nazwy spółki, adresu jej siedziby, jak również numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Każda umowa zlecenia powinna zawierać takie elementy, ponieważ są one kluczowe. W przeciwnym razie zawierana umowa nie będzie miała jakiejkolwiek mocy prawnej. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z precyzyjnym opisem zlecenia to należy tutaj powiedzieć przede wszystkim to, że strony są zobowiązane do tego, aby w odpowiedni sposób określić na czym miałoby polegać świadczone zlecenie, aby nic nie wzbudzało wątpliwości u żadnej ze stron. Oprócz tego należy pamiętać między innymi o tym, aby w takiej umowie zlecenia znalazły się także odpowiednio określone wszystkie obowiązki strony, która daje dane zlecenie.

Chodzi tutaj również o dostarczenie materiałów, które będą niezbędne do wykonania konkretnego zlecenia. Z kolei, jeżeli chodzi o określenie warunków współpracy oraz określenie wysokości wynagrodzenia to trzeba powiedzieć, iż te dwa elementy są z całą pewnością jedną z najważniejszych kwestii, które interesują zleceniobiorcę. Umowa taka powinna również w precyzyjny sposób regulować termin wykonania danego zlecenia. Dlatego w umowie musi być zapis odnoszących się do terminu rozpoczęcia pracy i jej zakończenia w przypadku umowy na czas określony, bądź zapis, że umowa zlecenie została zawarta na czas nieokreślony. W takim przypadku nie podajemy daty zakończenia współpracy, a wyłącznie datę jej planowanego rozpoczęcia.

Kiedy najczęściej jest zawierana umowa zlecenie?

Umowa zlecenie jest najczęściej zawierana do kilku rodzajów prac, choć oczywiście nie jest to jakąkolwiek regułą. Otóż, jeżeli chodzi o zawody, w których najczęściej jest stosowana umowa zlecenia to można do nich zaliczyć przede wszystkim: telemarketing, roznoszenie ulotek, opieka nad dzieckiem, opieka nad osobą starszą, jak również sprzątanie oraz catering. Umowa zlecenie jest również bardzo często stosowana w odniesieniu do studentów, czyli takich osób, które po prostu chcą sobie dorobić, a nie zatrudniać się na pełen etat.

Umowa zlecenie jest popularna formą zatrudnienia wśród takich osób, ponieważ daje możliwość swobodnego ustalania czas pracy. Dlatego osoby studiujące mają czas nie tylko na pracę, ale również i na naukę, a tak zapewne by nie było, gdy osoby takie zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Bowiem wtedy musiałaby się w pełni stosować do wszystkich obowiązków pracowniczych, które wynikają z kodeksu pracy. Umowa zlecenia jest to umowa cywilno-prawna. Taki typ umowy bardzo często jest mylony z umową o dzieło, w której chodzi przede wszystkim o to, że zleceniodawca jest zobowiązany do wykonania konkretnej usługi, jak również jej rzetelne wykonanie, a nie tylko za odpowiedni rezultat swojej pracy.

Jest więc to jedna z podstawowych różnic występujących między umową zlecenie, a umową o dzieło. Warto także zaznaczyć, iż umowa zlecenie jest umową starannego działania. W związku z tym istotny jets tutaj fakt wykonywania określonej pracy, a nie wyłącznie jej rezultat. Umowa zlecenie została ściśle uregulowana w kodeksie cywilnym. Aczkolwiek nie tylko, ponieważ jej stosowanie również zostało uregulowane w art. 300 kodeksu pracy. Jeżeli chodzi o kodeks cywilny to możemy w nim znaleźć takie zapisy, które mówią przede wszystkim o tym, że umowa zlecenie zobowiązuje zleceniobiorcę do dokonania określonej czynności.

Trzeba również zaznaczyć, iż umowa zlecenie nie ma zbyt wielu istotnych cech typowego zatrudnienia pracowniczego. Można więc rzecz, że nawiązywanie stosunku pracy na podstawie umowy zlecenia jest dość specyficzne, ale zarazem najbardziej popularne w naszym kraju. Warto również dodać, że w przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie może być rozwiązania przez obie strony w dowolnym czasie bez jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia.

Jak wygląda wypowiedzenie umowy zlecenia?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię związaną z wypowiedzeniem umowy zlecenia to należy powiedzieć przede wszystkim to, że rozwiązanie umowy może zostać zastosowane w dowolnej chwili. Tyczy się to zarówno zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Trzeba jednak powiedzieć, że wypowiedzenie ze strony pracodawcy owszem, może nastąpić w dowolnym momencie, aczkolwiek aby się tak stało powinien wystąpić ku temu poważny problem.

Oczywiście sytuacja taka będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy zleceniodawca zawarł ze zleceniobiorcą umowę na czas nieokreślony. Bowiem  w przypadku zawierania umowy na czas określony oczywiście takiego problemu nie będzie, ponieważ wtedy kiedy jest wyznaczony w umowie zakończenia zlecenia to wtedy też w sposób automatyczny zostaje z pracownikiem rozwiązana umowa. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że w przypadku zawierania umowy zlecenia żadna ze stron nie ma prawa w umowie zawrzeć informacji o ewentualnym okresie wypowiedzenia, ponieważ okres wypowiedzenia obowiązuje tylko i wyłącznie w przypadku podpisywania umowy o pracę.

Trzeba także zaznaczyć, iż w przypadku, gdy pracodawca rozwiąże ze swoim pracownikiem umowę zlecenie bez podania ważnego powodu to wtedy jest on zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z poniesieniem wydatków na wykonanie zalecenia przez zleceniobiorcę, jak również zleceniodawca jest dodatkowo zobowiązany do wypłacenia odpowiedniej części wynagrodzenia, które zostało ustalone podczas podpisywania umowy. W przeciwnym razie zleceniobiorca, z którym rozwiązano umowę w sposób nieuzasadniony ma prawo udać się ze swoimi roszczeniami do sądu cywilnego. I zapewne taka sprawa będzie dla niego wygrana, a zleceniodawca będzie zobowiązany dodatkowo do pokrycia kosztów sądowych.